Články, informácie, tipy a triky

Účtovná stránka eshopu s preposielaním objednávok

Prečo potrebujete na preposielanie objednávok živnosť ?

Zriadením eshopu s preposielaním deklarujete, že budete vykonávať činnosť sprostredkovateľa medzi kupujúcim a predávajúcim na pokračujúcej báze.

vedenie uctovnictva

Vykonávanie tejto činnosti napĺňa znaky podnikania v zmysle Obchodného zákonníka či Živnostenského zákona

Obchodný zákonník definuje podnikanie ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Ako prevádzkovateľ eshopu  musíte vlastniť živnostenské oprávnenie na sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu – živnostenský list bez ohľadu na formu podnikania.

Živnosť alebo s.r.o. ?

Živnostenské oprávnenie môžete získať ako SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) alebo ako s. r. o.. V prípade živnosti ručíte za svoje záväzky celým svojim majetkom, teda aj osobným majetkom aj majetkom rodiny, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Spoločnosť s ručením obmedzeným v zmysle zákona ručí za svoje záväzky voči veriteľom celým svojím majetkom, ktorým disponuje. V prípade ak pohľadávky veriteľov nie je možné uspokojiť z majetku spoločnosti, ručenie preberajú na seba spoločníci a konatelia. Spoločník (majiteľ  s. r. o.) ručí za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu, teda ak pri založení spoločnosti splatil vklad do základného imania v celej výške, neručí za záväzky spoločnosti.

Inak je to v prípade konateľa spoločnosti. Konateľ spoločnosti zodpovedá celým svojím majetkom za škodu, ktorú spôsobí spoločnosti pri výkone svojej funkcie. Zodpovednosť konateľa za náhradu škody smeruje primárne voči samotnej spoločnosti, avšak Obchodný zákonník dáva veriteľom spoločnosti právo uplatniť si náhradu škody voči konateľovi namiesto samotnej spoločnosti.

Odvody – koľko, kedy, prečo

Ako začínajúci živnostník až do júla roku nasledujúcom po roku, v ktorom ste začali podnikať nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Môžete ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodnete.

Povinne musíte začať platiť až od júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak ste za predchádzajúci rok mali príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Od 1.7.2015 do 30.6.2016 platí pre príjem v roku 2014 suma 4944 €.

Ak ste v predchádzajúcom roku nedosiahli príjmy vyššie ako je uvedená suma, nie ste povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Odvody do zdravotnej poisťovne však aj ako začínajúci živnostník musíte platiť hneď od začiatku podnikania a to v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu).

Spoločník SRO, ktorý nie je vo svojej firme zamestnancom či nepoberá za funkciu konateľa odmenu, neplatí odvody do Sociálnej poisťovne.

Zdravotné poistenie si však ako každá fyzická osoba v SR platiť musí, aspoň v minimálnej výške ako dobrovoľne poistená osoba.  Z podielu na zisku (dividend), ktorý si po skončení roka na vyplatenie, však dodatočne zaplatí ďalšie zdravotné odvody.

Ak sa rozhodnete vo svoje spoločnosti zamestnať, alebo poberať odmenu za výkon funkcie zdravotné a sociálne odvody za vás bude platiť zamestnávateľ – vlastná SRO.

Daň z príjmu a paušálne náklady

SZČO platí daň z príjmu zo základu dane. Základ dane sa vypočíta ako rozdiel medzi daňovými príjmami a daňovými výdavkami. Takto vypočítaný základ dane má možnosť znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na seba SZČO v sume 3803,33 eur, prípadne za splnenia určitých podmienok aj na vyživovaného manželského partnera.

Ak takto upravený základ dane  nepresiahne za rok 2015 sumu 35 022,31 eur platí 19 % daň z príjmu. Z tej časti základu dane ktorá presiahne sumu 35 022,31 eur platí 25 % daň z príjmu.

S. r. o. platí daň z príjmu vo výške 22 % z daňového základu, nevýhodou oproti SZČO je, že daň platí z celej vyfakturovanej sumy, aj z faktúr ktoré neboli uhradené.

Založenie živnosti

Založenie živnosti je jednoduché. Prostredníctvom miestne príslušného jednotného kontaktného miesta na živnostenskom úrade vybavíte ohlásenie živnosti. Za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú činnosť sa platí poplatok 15 eur.

Živnostenský úrad vás súčasne prihlási ako SZČO do zdravotnej poisťovne a na daňovom úrade na daň z príjmov fyzických osôb.

V prvom roku sa do sociálnej poisťovne sa nemusíte prihlasovať, ale máte možno zaregistrovať sa dobrovoľne. Potrebujete pomôcť so založením živnosti ? Viac tu.

Založenie s.r.o.

V zásade platí, že založenie, správa a podnikanie formou s. r. o. je zložitejšie, prácnejšie a nákladnejšie ako formou živnosti.

  • Vyžiadanie si živnostenských oprávnení 5 EUR za každý predmet činnosti.
  • Práca firmy či odborníka zakladajúceho s vrátane notárskych poplatkov za overenie..
  • Zapísanie r. o. do obchodného registra – klasicky 331 EUR.
  • Zapísanie r. o. do obchodného registra s využitím elektronického podpisu –165,50 EUR.
  • Povinnosť zložiť na účet v banke základné imanie v sume 5 000 eur, podrobnejšie

Potrebujete založiť s.r.o. ? Viac tu.

Vedenie účtovníctva

SZČO má tri možnosti evidencie svojich príjmov. Prvou možnosťou je vedenie klasického účtovníctva (jednoduché podvojné). Ide o náročnejší a prácnejší spôsob. Vyhnúť sa vedeniu účtovníctva je možné dvoma spôsobmi.

V  prípade ak SZČO nie je platiteľom DPH, prípadne je platiteľom iba časť roka, môže sa rozhodnúť uplatňovať paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov, maximálne však 5040 eur za rok. Poslednou možnosťou je vedenie daňovej evidencie.

S. r. o. musí viesť podvojné účtovníctvo. Vedenie účtovníctva pre s. r. o. je štandardne drahšie než vedenie účtovníctva živnostníka.

Hľadáte komplexné účtovné služby a daňové poradenstvo ? Začnite tu.

V kategórii: Ako na to ?