Obchodné podmienky

Informácie 0902 749 763

Všeobecné obchodné podmienky

1. Vyplnením registračného formulára a súhlasom s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa uzatvára dohoda o spolupráci medzi spoločnosťou NajReklama s.r.o., so sídlom Húskova 31, 040 23 Košice, IČO: 45 289 298, DIČ: 202 295 72 11, ďalej len „Prevádzkovateľ“ a užívateľom, ktorý vyplnil registračný formulár, ďalej len „Odberateľ“.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Odberateľ bude o tejto zmene informovaný prostredníctvom e-mailu. Nové Obchodné podmienky nadobudnú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na webovej stránke Prevádzkovateľa.

3. Vysvetlenie základných pojmov:

3.1. Tieto VOP sa týkajú produktu s názvom AffilNET, ktorý funguje v princípe nasledovne:

 • Dodávateľ po registrácii pridá internetový obchod do systému, pritom čo najlepšie vyplní popis svojho eshopu.
 • Po pridaní eshopu Prevádzkovateľ najneskôr do 5. pracovných dní rozhodne o schválení alebo neschválení eshopu.
 • Pre korektné importovanie produktov je potrebné dodržať stanovený formát XML feedu. Prevádzkovateľ dodá implementačnú príručku s popisom štruktúry XML feedu pred podpisom zmluvy.
 • O nových objednávkach bude Dodávateľ informovaný prostredníctvom klientskej zóny, aj prostredníctvom emailových notifikácií.
 • Nové objednávky Dodávateľ uvidí v klientskej zóne označené ako „nová“.
 • Po vybavení objednávky musí Dodávateľ aktualizovať stav objednávky na „schválená“.
 • Dodávateľ prijíma faktúry od Odberateľa a od Prevádzkovateľa výhradne prostredníctvom klientskej zóny.

3.2. Ak sa v tejto zmluve spomína pojem systém, jedná sa o AffilNET, zároveň sa však jedná o klientskú zónu, ktorá sa nachádza na url adrese klienti.affilnet.sk.

3.3. Pojem eshop má rovnaký význam ako internetový obchod.

3.4. Systém AffilNET funguje nasledujúcimi troma spôsobmi:

 • Vo forme Preposielania objednávok:
 1. Odberateľ si prostredníctvom AffilNETu vyberie Dodávateľa.
 2. Odberateľ si následne importuje tovar dodávateľa do svojho eshopu.
 3. Zákazník Odberateľa si u Odberateľa objedná tovar a zaplatí Dodávateľovi.
 4. Odberateľ túto objednávku prostredníctvom systému AffilNET prepošle Dodávateľovi s kompletnými údajmi o zákazníkovi.
 5. Dodávateľ tovar zabalí a pošle zákazníkovi a na balíku bude adresa Dodávateľa.
 • Vo forme Dropshippingu:
 1. Odberateľ si prostrednícvom AffilNETu vyberie Dodávateľa.
 2. Odberateľ  si importuje tovar Dodávateľa to svojho eshopu.
 3. Zákazník Odberateľa si u Odberateľa objedná tovar a zaplatí Odberateľovi.
 4. Odberateľ si u Dodávateľa objedná tovar (väčšinou za výhodnejšiu veľkoobchodnú cenu)
 5. Objednávka sa zrealizuje prostredníctvom systému AffilNET, Odberateľ zašle údaje o objednávke Dodávateľovi
 6. Odberateľ zaplatí za tovar Dodávateľovi.
 7. Dodávateľ pošle tovar zákazníkovi Odberateľa.
 8. Dodávateľ zásielku odošle v mene Odberateľa, v prípade že Odberateľ nahrá k objednávke aj faktúru a dodací list, Dodávateľ tieto doklady vytlačí a priloží do zásielky.
 9. Dodávateľ si za dropshipping môže účtovať administratívny poplatok – musí o tom vopred Odberateľa upovedomiť.
 • Vo forme Štandardného (veľkoobchodného) predaja:
 1. Odberateľ si prostrednícvom AffilNETu vyberie Dodávateľa.
 2. Odberateľ si importuje tovar Dodávateľa to svojho eshopu.
 3. Zákazník Odberateľa si u Odberateľa objedná tovar a zaplatí Odberateľovi.
 4. Odberateľ si u Dodávateľa objedná tovar (väčšinou za výhodnejšiu veľkoobchodnú cenu).
 5. Objednávka sa zrealizuje prostredníctvom systému AffilNET, Odberateľ zašle údaje o objednávke Odberateľovi, avšak údaje o zákazníkovi nebudú priložené.
 6. Odberateľ zaplatí za tovar Dodávateľovi.
 7. Dodávateľ pošle tovar Odberateľovi.
 8. Odberateľ pošle tovar Zákazníkovi.

4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa:

4.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pridaní alebo nepridaní eshopu do systému AffilNET. Pridanie eshopu sa realizuje po riadnom vyplnení registrácie Odberateľom.

4.2. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Dodávateľovi prostredníctvom klientskej zóny systému a prostredníctvom emailových notifikácií informácie o nových objednávkach, ktoré má Dodávateľ zrealizovať s Odberateľom.

4.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky prípadné sprory bude riešiť v prvom rade dohodou.

4.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť spoluprácu s Odberateľom bez uvedenia dôvodu, v prípade porušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamraziť alebo úplne zrušiť účet akémukoľvek Používateľovi bez uvedenia dôvodu, v prípade že sa bude nazdávať, že Používateľ porušuje podmienky používania systému.

5. Práva a povinnosti Odberateľa:

5.1. Odberateľ má po pridaní Dodávateľovho tovaru do svojho eshopu povinnosť realizovať objednávky výlučne prostredníctvom systému.

5.2. Odberateľ má povinnosť si po objednávke tovaru zákazníkom v jeho eshope objednať tovar výlučne u Dodávateľa, ktorého tovar má importovaný prostredníctvom systému.

5.3. Odberateľ má pri veľkoobchodnom predaji povinnosť za tento tovar zaplatiť Dodávateľovi, vo chvíli ak tento tovar dorazí Odberateľovi a nemá žiadne vady.

5.4. V prípade zistenia vád tovaru má Odberateľ povinnosť bezodkladne tovar vrátiť a vyžiadať si od Dodávateľa tovar, ktorý vady nemá.

5.5. V prípade, že tovar objednaný od Dodávateľa žiadne vady nemá, Odberateľ má povinnosť tovar zabaliť a zaslať zákazníkovi.

5.6. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zo strany Odberateľa si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo údeliť mu v prípade dokázania sankciu vo forme pokuty vo výške 200€.

5.7. Odberateľ má právo požiadať o vymazanie zo systému, avšak v tejto žiadosti je povinný uviesť dôvod žiadosti o vymazanie.

5.8. Odberateľ sa zaväzuje, že po ukončení spolupráce s Prevádzkovateľom neuzavrie žiadny obchod s Dodávateľom, s ktorým prišiel do obchodného styku prostredníctvom systému po dobu 6 mesiacov, pod hrozbou sankcie 200€, ktorú má Prevádzkovateľ v prípade porušenia týchto  obchodných podmienok právo udeliť.

5.8 Odberateľ sa zaväzuje importované produkty umiestňovať len na url adrese, ktorú Dodávateľovi uvedie v žiadosti o spoluprácu.

5.8 V prípade, ak Prevádzkovateľ alebo Dodávateľ vyzve Odberateľa o vymazanie importovaných produktov zo svojho eshopu, Odberateľ je povinný toto vymazanie vykonať v lehote najneskôr do 5 pracovných dní.

5.9 V prípade, ak sa Dodávateľ rozhodne prestať spolupracovať s Odberateľom na základe hodnoverného dôvodu (o hodnovernosti dôvodu rozhodne Prevádzkovateľ), Dodávateľ nebude ďalej povinný od Odberateľa prijímať ďalšie objednávky.

6. Záverečné ustanovenia:

6.1. Odberateľ svojím  súhlasom  berie na vedomie ustanovenia Zákona číslo 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k zákazníkom, s ktorými príde počas obchodovania prostredníctvom systému do obchodného styku. Odberateľ aj Dodávateľ svojím súhlasom zároveň berie na vedomie, že akékoľvek zneužitie osobných údajov je trestné.

6.2. Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Dodávateľom bude ošetrený na základe samostatnej Zmluvy o poskytnutí služieb a sprostredkovaní. Prevádzkovateľ Dodávateľovi zmluvu dodá počas registrácie do systému.

6.3 Vzťah medzi Odberateľom a Dodávateľom nieje predmetom samostatnej zmluvy.

VOP naberajú platnosť a účinnosť dňom 4.9.2014.